Algemene voorwaarden

 • Lessen/consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.
   
 • Wanneer je een theorieles wilt inhalen, kun je dit telefonisch overleggen of via e-mail. Kijk van te voren even op de website welke mogelijkheden er zijn. Het inhalen van lessen is geen recht, wij proberen het echter voor jou mogelijk te maken!
   
 • Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn voor een personal consult, dient de cliënt de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

  Intellectueel eigendom:
 • De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.
   
 • Door je in te schrijven voor één van de cursussen van Fit & Slank ga je akkoord met het ontvangen van weekend e-mails die onderdeel zijn van het betreffende product.
  Voor het ontvangen van de Fit & Slank nieuwsbrief moet afzonderlijk en expliciet toestemming worden gegeven.

  Betaling:
 • Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden binnen 14 dagen na bevestiging van de inschrijving. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
   
 • Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
   
 • Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
   
 • Na inschrijving (via de website of e-mail, mondeling, telefonisch of in een cursus locatie), rekenen we voor annulering van de cursus € 25,- administratie kosten.

  Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
 • De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

  Aansprakelijkheid:
 • Raadpleeg bij twijfel je specialist of huisarts voordat je de Fit & Slank methode gebruikt.
 • Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
 • Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.

  Retouren:
 • Na ontvangst van een product gekocht via de Webshop heb je een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Nadat je het product heeft terug gestuurd wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan jouw terugbetaald.
   
 • De kosten voor het retourneren zijn voor jou als consument.

  Toepasselijk recht en forumkeuze:
 • Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

  Overige:
 • Wij zijn geopend voor lessen/consulten op de door ons vastgestelde tijden.
   
 • Voor vergoedingen van het cursusgeld voor je ziektekostenverzekering dien je polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Een factuur voor je ziektekostenverzekering krijg je op het einde van de cursus. Voor de e-Coaching kun je een factuur aanvragen via de e-mail info@fitenslank.nl. Vervolgens wordt de factuur per e-mail terug gestuurd.